TOIMITUS JA KÄYTTÖEHDOT

 

 1. Yleistä – sopimusehtojen soveltaminen.

 

Delivery Co Oy:n sopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan DeliveryCo Oy:n ja asiakkaiden välisessä kaupassa. Sopimusehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin kauppoihin, ellei toisin sovittu DeliveryCo Oy:n ja kyseenomaisen yksittäisen asiakkaan välillä. DeliveryCo Oy:n sopimusehtoja voidaan soveltaa myös siinä tapauksessa, jos DeliveryCo Oy on ehdoitta hyväksynyt kaupan tietoisena, sopimusehtojemme vastaisista tai sopimusehdoista poikkeavista asiakkaan omista ehdoista.

 

2. Kommunikointi asiakkaan kanssa

Asiakkaan täytyy ilmoittaa viimeistään tilauksen tekemisen yhteydessä toimiva sähköpostiosoite. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että hänen antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Samaa sähköpostiosoitetta tullaan käyttämään myös mahdollisia tulevia tilauksia varten. Mikäli asiakas muuttaa sähköpostiosoitettaan, on hänen ilmoitettava siitä. Asiakkaan on myös varmistettava roskapostisuodattimien asetukset saadakseen kaikki mahdolliset DeliveryCo Oy:n lähettämät sähköpostiviestit.

DeliveryCo Oy on valtuutettu, mutta ei ole velvoitettu lähettämään viestejä muilla tavoin kuin sähköpostitse. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia viestinnän suorittamista ensisijaisesti puhelimitse, kirjeitse tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla (esimerkiksi SMS-viesteillä).

DeliveryCo Oy:n sähköpostitse asiakkaalleen lähetetyt viestit ovat oletettuja asiakkaan vastaanottamaksi sen jälkeen, kun ne on asiakkaalle lähetetty. Mikäli voidaan osoittaa, että DeliveryCo Oy:n viestin lähetyksessä on tapahtunut virhe, on vastuu DeliveryCo Oy:llä. Asiakkaalla on lupa lähettää todistusaineistoa siitä, etteivät vastaanottamatta jääneet viestit ole aiheutuneet hänen omasta toiminnastaan.

3. Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Asiakas voi valita suoraan palvelun, jonka voi lisätä verkkokaupan ostoskoriin ja maksaa kassalla tai noudon yhteydessä, erikseen sovittuna on mahdollista tietyissä tapauksissa suorittaa myös maksu laskulla. Asiakas voi myös pyytää tarjousta tuotteesta lomakkeen kautta.

Vahvistus viestien lähettäminen edellyttää oikean ja toimivan sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että hänen antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Lähettämällä tilauksen, asiakas tarjoaa DeliveryCo Oy:lle sopimusta ja sitoutuu kulloinkin voimassa oleviin DeliveryCo Oy:n sopimusehtoihin. Asiakkaan saatua DeliveryCo Oy:n tilausvahvistuksen sähköpostitse, on syntynyt molemmin puolin sitova sopimus.

DeliveryCo Oy:llä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä tilauksia ja purkaa myös tehtyjä sopimuksia.

4. Luotto- ja henkilötiedot

Asiakas voi valita suoraan tuotteen, jonka voi lisätä verkkokaupan ostoskoriin ja maksaa kassalla. Asiakas voi myös pyytää tarjousta tuotteesta lomakkeen kautta.

Asiakas hyväksyy, että DeliveryCo Oy voi tarkistaa asiakkaan luottotietoja ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevaa lakia noudattaen, siltä osin kuin tietojen käsitteleminen on DeliveryCo Oy:n toiminnan kannalta välttämätöntä. Myös yrityksen luotto ja tausta tiedot on DeliveryCo Oy:llä oikeus tarkistaa.

Henkilötietolain (523/22.4.1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste löytyy täältä.

5. Hinnat ja laskutus

DeliveryCo Oy:n ilmoittamat hinnat eivät sisällä voimassa olevan arvonlisäveron, maksun yhteydessä arvonlisävero lisätään kauppahintaan. Mainitut hinnat on ilmoitettu sillä edellytyksellä, että asiakkaan tarjoamassa tilauksessa antamat tilaustiedot eivät muutu sopimuksen syntymisen jälkeen.

Asiakkaasta johtuvista, jälkikäteen tehtävistä muutoksista, laskutetaan erikseen.

Tilauksellaan asiakas hyväksyy maksutavan.

6. Tuotanto- ja Toimitusaika

Ilmoitetut toimitusajat ovat tavoitteellisia.

Keskimääräisesti yksilöityjen lähetysten nouto tapahtuu tilausvahvistuksessa sovittuna ajankohtana. Kiireellisissä ja ehdottoman toimitus takarajan vaativissa tapauksissa kannattaa aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Toimituksen vaihtoehtoina ovat DeliveryCo Oy:n oma toimitus, tai mahdollinen alihankkija. Toimitukset joko toimitetaan jakelupalvelulla ns. kotiovelle asti, tai ovat noudettavissa sovitusta paikasta. Sopiva toimitustapa sovitaan aina erikseen jokaisen asiakkaan kanssa.

DeliveryCo Oy ei vastaa suorituksien tai toimituksien viivästymisestä, jos viivästys johtuu ylivoimaisista esteistä, jotka ovat DeliveryCo Oy:stä riippumattomia (kuten lakko, sulku, viranomaismääräykset, luonnonkatastrofit, poikkeuksellisen hankala sää ja muut näitä vastaavat ennalta-arvaamattomat tapahtumat) ja niillä on olennainen merkitys tavaran valmistamiselle ja toimittamiselle. Tämä pätee myös, mikäli kyseessä olevat esteet kohdistuvat DeliveryCo Oy:n alihankkijoihin tai näiden alihankkijoihin. Tällaisissa tapauksissa DeliveryCo Oy on oikeutettu siirtämään valmistusta ja/tai toimitusta esteen ajaksi. DeliveryCo Oy voi myös purkaa sopimuksen kokonaan tai sen vielä täyttämättä olevalta osalta. Mikäli DeliveryCo Oy:n on mahdotonta toteuttaa suoritusta, se on suorituksesta vapautettu. DeliveryCo Oy ilmoittaa esteestä asiakkaalle viipymättä.

7. Vaaranvastuun siirtyminen

Mikäli asiakas on elinkeinoharjoittaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara on luovutettu kuljetusta tai lähetystä suorittavalle taholle. Tämä pätee riippumatta siitä kuka maksaa toimituksen ja myös, mikäli toimituksen suorittaa DeliveryCo Oy:n oma henkilökunta. Mikäli asiakas on elinkeinoharjoittaja ja toimitusvalmiin lähetyksen toimittaminen asiakkaalle tai tämän lähetyksen vastaanottaminen viivästyy DeliveryCo Oy:stä riippumattomista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun toimitusvalmiudesta on ilmoitettu hänelle.

Mikäli asiakas on kuluttaja, vastuu lähetyksen vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara luovutetaan tälle tai sillä hetkellä, jolloin tavaran luovuttaminen viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä. Asiakkaan pyynnöstä ja tämän kustannuksella DeliveryCo Oy voi solmia kuljetusvakuutuksen tavaran vahingoittumisen tai häviämisen varalta, mikäli mahdollista.

Jos lähetys sisältää arvotavaraa, on lähettäjä velvollinen vakuuttamaan itse lähetyksen sisällön.

8. Reklamaatio

Toimitetuissa lähetyksissä havaittavissa olevat virheet tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään kuitenkin seitsemän (7) työpäivän kuluessa toimituksesta. Vähäistä poikkeamaa tai poikkeamaa aiemmista tilauksista ei lueta virheeksi.

9. Virhevastuu

Mikäli toimitettu lähetys on virheellinen, tai siitä puuttuu kirjallisesti sovittu ominaisuus, DeliveryCo Oy päättää yksin korvataanko tuote uudella toimituksella tai korjataanko virhe. Mikäli DeliveryCo Oy ei noudata asiakkaan sille asettamaa kohtuullista määräaikaa suoriutua tästä, eikä toimita korvaavaa lähetystä tai korjaa virhettä, tai korjaus epäonnistuu, asiakas voi joko purkaa sopimuksen tai vaatia hinnanalennusta. Muita vaatimuksia asiakas ei voi esittää. DeliveryCo Oy vastaa korvaavasta lähetyksestä tai korjauksista samalla tavalla kuin alkuperäisistä toimituksista. Mikäli toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Asiakkaan vaatimukset vanhenevat yhdessä vuodessa, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

10. Korvausvastuu

DeliveryCo Oy vastaa vain törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen perustuvista vahingoista. Muissa tapauksissa DeliveryCo Oy ei vastaa muista kuin itse palveluun kohdistuvista vahingoista, erityisesti ei menetetystä voitosta tai muista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tuottamuksellisesta, tai tahallisesta henkilövahingosta, DeliveryCo Oy vastaa lain pakottavien määräysten mukaisesti. Samoilta osin kuin DeliveryCo Oy:ltä korvausvastuu on suljettu pois myös sen työntekijöiltä, edustajilta, alihankkijoilta, sekä muilta apulaisilta.

11. Omistusoikeuden pidättäminen

DeliveryCo Oy pidättää omistusoikeuden kaikkiin toimittamiinsa palveluihin, kunnes kyseessä olevan sopimuksen kauppahinta on täysin maksettu. Mikäli asiakas on elinkeinoharjoittaja, omistusoikeus pidätetään kunnes kaikki DeliveryCo Oy:n saatavat tämän ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa ovat tulleet täysin maksetuiksi.

12. Maksujen erääntyminen, kuittaus, suorituksista pidättäytyminen

Ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, erääntyy tilauksen kokonaiskauppahinta (arvonlisäverollinen hinta) maksettavaksi heti sopimuksen syntymisen (tilausvahvistuksen vastaanottamisen) jälkeen. Pankkikuluista vastaa asiakas. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuittaamiseen vain riidattomia tai lainvoimaisia vastasaataviaan. Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä suorituksista vain, mikäli hänellä on samaan sopimukseen perustuva vastasaatava.

13. Sovellettava laki, oikeuspaikka, sopimuksen mitättömyys

Sopimusehtoihin ja kaikkiin DeliveryCo Oy:n ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, on oikeuspaikka DeliveryCo Oy:n kotipaikan tuomioistuin, mutta DeliveryCo Oy:llä on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan myös kaikissa muissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Sopimusehtojen tai muun osapuolten välillä sovitun osittainen pätemättömyys tai mitättömyys ei vaikuta muiden sopimusehtojen tai muun sovitun sitovuuteen.

14. Tiedot tuotteiden tarjoajasta

Osoitteessa deliveryco.fi esitetyt tuotteet tarjoaa:

DeliveryCo Oy

Urheilukatu 28

00250 HELSINKI

Kotipaikka: HELSINKI

Y-tunnus 2334428-7

Puhelin 050 3058618

Sähköposti: info@deliveryco

Yhteys https://deliveryco.fi/toimitusehdot

Sopimuksellamme, emme toimita palveluita asiakkaan sopimusta vastaan.

15. Virhevastuu ja takuu

Lähetys tulee tarkastaa viipymättä asiakkaan vastaanotettua toimituksen havaittavissa olevien virheiden selvittämiseksi. Mikäli virheitä löytyy, virheistä on viipymättä ilmoitettava DeliveryCo Oy:lle kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Mahdollinen reklamaatio tulee tehdä viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa lähetyksen toimituksesta, myöhemmin tehtyjä reklamaatioita ei hyväksytä. DeliveryCo Oy vastaa virheistä sopimusehtojen ja pakottavan lain mukaisesti, mitään muuta takuuta ei anneta.

16. Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot ovat puhelimitse 0503058618 arkisin kello 9-17 välisenä aikana. Voitte ottaa myös yhteyttä yhteystietosivun kautta ja sähköpostitse: info@deliryco.fi

17. Maksupalveluntarjoajan ehdot

Maksupalvelun tarjoajana toimii SumUp Limited:

SumUp Limited
Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way
Dublin 2, Irlanti D02 K580
Sähköposti: support@sumup.fi
Y-tunnus: IE9813461A

Tilauksen peruuttaminen ja maksun palautus

Hyvitykset

Kun peruutus  on vastaanotettu ja tarkastettu, lähetämme sinulle sähköpostin, jossa ilmoitamme, että olemme vastaanottaneet peruutuksen. Ilmoitamme sinulle myös hyvityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Jos hyvitys hyväksytään, hyvityksesi käsitellään ja hyvitys lisätään automaattisesti luottokorttiisi tai alkuperäiseen maksutapaasi tietyn päivän kuluessa.

Myöhästyneet tai puuttuvat palautukset

Jos et ole vielä saanut hyvitystä, tarkista ensin pankkitilisi uudelleen.

Ota sitten yhteyttä luottokorttiyhtiöösi. Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin hyvityksesi on virallisesti lähetetty.

Ota seuraavaksi yhteyttä pankkiisi. Käsittelyyn kuluu usein jonkin verran aikaa ennen kuin hyvitys lähetetään.

Jos olet tehnyt kaiken tämän etkä ole vieläkään saanut hyvitystäsi, ota meihin yhteyttä osoitteessa info@deliveryco.fi.

Vaihto

Vaihdamme palvelun vain, jos se on virheellinen DeliveryCo Oy:stä johtuneesta syystä. Jos sinun on vaihdettava se samaan tuotteeseen, lähetä meille sähköposti osoitteeseen info@deliveryco.fi ja lähetä tuotteesi osoitteeseen: DeliveryCo Oy, Urheilukatu 28 A 22, 00250 HELSINKI.

Toimituksen palautukset

Jos haluat palauttaa lähetyksen, veloitetaan palautus normaalin veloitetaan normaali hinnaston mukainen toimitusmaksu.

Olet itse vastuussa tuotteen palautuksesta aiheutuneiden toimituskulujen maksamisesta. Toimituskuluja ei palauteta. Jos saat hyvityksen, palautuksen toimituskulut vähennetään hyvityksestäsi.

Tarvitsetko apua?

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK) tai ota meihin yhteyttä osoitteessa info@deliveryco.fi, jos sinulla on kysyttävää hyvityksistä ja palautuksista.